Vedtægter

Vedtægter for Folding-Brørup HK

§1 Foreningens navn er: Folding-Brørup Håndboldklub (Folding-Brørup HK)
Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Håndbold Forbund under Dansk Idrætsforbund.
Foreningen er hjemmehørende i 6650 Brørup, Vejen Kommune.

§2 Foreningens formål er at skaffe medlemmerne adgang til gennem træning, opvisnings- og turneringskampe at fremme udbredelsen af håndboldspillet, samt andet kulturelt arbejde.

§3 Medlemskabet af klubben er åbent for enhver. Bestyrelsen er dog berettiget til at nægte optagelse eller udelukke et medlem, når det skønnes, at vedkommende modarbejder klubben og/eller ikke opfylder sine forpligtelser.

§4 Generalforsamling, der afholdes hvert år i maj, indkaldes med mindst 10 dages varsel på klubbens hjemmeside og pr. mail til klubbens medlemmer, og har følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og skriftfører
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
4. Håndboldudvalget aflægger beretning
5. Stævneudvalget aflægger beretning
6. Sponsorudvalget aflægger beretning
7. Bankoudvalget aflægge beretning
8. Valg af forretningsudvalg
9. Valg af håndboldudvalg
10. Valg af stævneudvalg
11. Valg af sponsorudvalg
12. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
13. Indkomne forslag
14. Eventuelt

§5 Bestyrelsen består af :
– Et forretningsudvalg på 3 medlemmer (formand, næstformand, der også er sekretær, samt kasserer),  som vælges direkte på generalforsamlingen, samt formændene for de udvalg, der er nedsat af klubben.
Hvis Bestyrelsen (generalforsamlingen) finder det nødvendigt, kan der oprettes/nedlægges udvalg.
Alle medlemmer, aktive som passive, over 14 år, og forældre med børn under 14 år har stemmeret.
Bankomedlemskort giver ikke stemmeret.

Forretningsudvalget samt øvrige udvalgsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen :

Forretningsudvalg
Håndboldudvalg
Stævneudvalg
Sponsorudvalg

Udvalgene konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Formanden indgår i bestyrelsen.

Bankoudvalget vælges ikke på generalforsamlingen; udvalget supplerer sig selv efter behov.
Et nyt medlem skal dog godkendes af bestyrelsen.
Bankoudvalgets reviderede regnskab godkendes af bestyrelsen.
Også formanden for bankoudvalget indgår i bestyrelsen.
Klubbens formand og kasserer er begge fødte medlemmer af bankoudvalget.

Det enkelte medlem må gerne sidde i flere udvalg.

Der vælges suppleanter til både forretningsudvalget samt de øvrige udvalg. Suppleanter vælges for et år af gangen.
Træder en suppleant ind i forretningsudvalget eller et andet udvalg, sidder vedkommende den afløstes periode ud.